KSIĘGOWOŚĆ:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych ( pełnej księgowości)
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT, PIT) oraz podatku od towarów
  i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników (okresowych),
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa),
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • obsługa kontroli podatkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT),
 • obsługa kontroli podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji podatku zryczałtowanego
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
 • roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych, sporządzanie bilansu
  i rachunku wyników
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS
 • bieżące konsultacje w zakresie finansów i podatków dotyczące działalności gospodarczej
 • opracowywanie zasad rachunkowości
 • wyprowadzanie z zaległości

 

KADRY I PŁACE:

 • prowadzenie ewidencji kadrowej
 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej nowo zatrudnianego pracownika,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzem pracownika (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie),
 • prowadzenie ewidencji płacowej
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • przygotowywanie rachunków do umów zleceń i o dzieło,
 • przygotowywanie raportów o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • sporządzanie deklaracji ZUS (przekaz elektroniczny - certyfikat)
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników, osób współpracujących oraz osób zatrudnionych,
 • przygotowywanie wyrejestrowań z ZUS,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,

 

USŁUGI FINANSOWE:

 • analiza finansowa
 • controling
 • budżetowanie
 • rachunkowość zarządcza
 • wycena inwestycji

DORADZTWO:

 • doradztwo w zakresie księgowości
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania
 • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • doradztwo w zakresie wyboru źródeł finansowania